Prieskum NZ: Náborový proces stredných škôl na Slovensku

Lucia ŠtefaňákováPrieskumy

Z prieskumu Než zazvoní medzi 159 respondentmi zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky vyplynulo, že najviac využívaným marketingovým kanálom sú webové stránky, ktoré používa 96,2 % škôl.  Avšak, zároveň sa školy v 69,2 % spoliehajú tiež na inzerciu v tlači. Jedná sa však o neekonomickú a neefektívnu propagáciu – vhodnejšie je investovať do online reklamy. Prieskum sa sústredil na náborový proces stredných škôl, konkrétne na prístup škôl k samotnému náboru a aktivity, ktoré sú jeho súčasťou.

Hlavné zistenia celoštátneho prieskumu:
 • Školy sú pomerne optimistické v očakávanom počte prihlášok v tomto školskom roku. Iba 5,2 % opýtaných si myslí, že ich škola obdrží nižší počet prihlášok než v minulom období, 21,4 % škôl naopak očakáva viac prihlášok ako minulý rok.
 • Školy sa v nábore najviac spoliehajú na dni otvorených dverí, tie v tomto školskom roku organizuje 97,5 % opýtaných. Jedná sa o krok správnym smerom, práve dni otvorených dverí sú pre deviatakov najdôležitejším zdrojom informácií o stredných školách.
 • Najviac využívaným marketingovým kanálom sú webové stránky, ktoré používa 96,2 % škôl. Školy v 69,2 % spoliehajú tiež na inzerciu v tlači. Jedná sa však o neekonomickú a neefektívnu propagáciu – vhodnejšie je investovať do online reklamy.
 • Na začiatku školského roku 2018/2019 malo plán kampane hotový len 41,9 % opýtaných. Najvyšší podiel 43,6 % respondentov po prázdninách ešte len začínalo a na prelome októbra a novembra s náborom ani nezačalo 14,5 % respondentov.
 • Podľa respondentov je najväčšou výzvou tohtoročného náboru získať dostatočné množstvo kvalitných žiakov a naplniť všetky odbory na škole. Výzvou je pre školy aj duálne vzdelávanie.
 • Na nábore sa najčastejšie v škole podieľa 6–10 ľudí. Viac ako 20 osôb v nábore využíva len 4,9 % škôl. Pre priemerne veľkú školu je marketingový tím pozostávajúci z 8 až 10 osôb úplne dostačujúci.
 • Iba 14,7 % opýtaných škôl má v pláne organizovať 3 a viac dní otvorených dverí. 1 deň otvorených dverí v tomto školskom roku organizuje 44,1 % škôl. Jeden deň otvorených dverí je však málo – v prípade, že uchádzač v daný termín nemôže, škola s veľkou pravdepodobnosťou prichádza o žiaka, ktorý si radšej vyberie školu, s ktorou má osobnú skúsenosť.
 • Školy najčastejšie organizujú dni otvorených dverí v stredu, či vo štvrtok. Iba 6,1 % opýtaných organizuje DOD cez víkend. Sobotný termín dní otvorených dverí však v ponuke školy nesmie chýbať. Návštevy školy cez víkend sa totiž zúčastňujú rodičia, ktorí majú na rozhodovanie o voľbe školy významný vplyv.
 • Takmer tretina opýtaných respondentov vyhodnocuje úspešnosť dňa otvorených dverí dotazníkom, či anketou a 53,8 % škôl zbiera kontakty na návštevníkov. V prípade, že škola získa kontaktné informácie na uchádzača, môže s ním i naďalej udržovať kontakt a nadviazať vzťah, ktorý pretrvá až do podania zápisného lístka.
 • Viac než polovica respondentov v škole využíva papierové dotazníky. Ďalších 12,3 % respondentov využíva online prieskumy. Iba 26,6 % opýtaných žiadne výskumné metódy nepoužíva.
 • 34,6 % respondentov uviedlo, že aspoň jeden človek z ich náborového tímu vyštudoval marketing, 20,4 % respondentov má v tíme sociológa a 21,1 % škôl pravidelne vysiela svojich zamestnancov na školenia či semináre k zvyšovaniu kvalifikácie náboru. Avšak 40,8 % škôl nemá kvalifikovaných zamestnancov v oblasti náboru.
Stiahnuť PDF

Chcete sa naučiť ako na propagáciu a marketing na internete?

Prihláste sa na školenie Internetový marketing pre školy do 5. februára 2019!


Školenie Internetový marketing pre školy organizujeme v týchto mestách a termínoch:

Košice  5. februára 9:30
Banská Bystrica  6. februára 9:30
Žilina 12. februára 9:30
Bratislava 13. februára 9:30

Viac informácii o školení, ukážkové slajdy a prihlášku nájdete tu.