Rozhodovanie o voľbe školy: Ako sú na tom ôsmaci?

Hanka MorávkováPrieskumy

Najnovší prieskum Než zazvoní sa zameriaval na rozhodovanie žiakov ôsmych tried o ich ďalšom vzdelaní. Prieskum bol realizovaný s 1 884 žiakmi ôsmych tried z celej Slovenskej republiky. Našim cieľom bolo zistiť nakoľko sú žiaci ôsmych tried rozhodnutí o svojom ďalšom vzdelaní po ukončení základnej školy, s kým sa o tejto téme bavia a aké faktory zohrávajú v ich rozhodovaní úlohu.

Hlavné zistenia:

  • Väčšina žiakov ôsmych tried odpovedala, že chce absolvovať odbor ukončený maturitnou skúškou (70,9 %). Ďalších 17,3 % plánuje študovať odbor umožňujúci získať výučný list.
  • Najčastejšie respondenti uvádzali, že by chceli študovať na gymnáziu (27,4 %) alebo na priemyslovej, technickej či IT škole (25,7 %).
  • Spolu 85,6 % respondentov už má predstavu o nejakých konkrétnych školách, na ktoré by si chceli podať prihlášky. Z toho 39,4 % si myslí, že svoj výber školy už nezmenia. Len 14,4 % uviedlo, že nemá vôbec žiadnu predstavu o svojom ďalšom vzdelávaní.
  • Zo žiakov, ktorí uviedli, že už majú nejakú predstavu o tom, na ktorú strednú školu by chceli ísť, celých 71 % potvrdilo, že si o daných školách už zisťovali konkrétne informácie.
  • Najväčší podiel žiakov považuje za najdôležitejšie tie informácie, ktoré sa dozvedia od študentov danej školy (92,4 %). Deň otvorených dverí je smerodajný pre celkovo 88,5 % žiakov, na treťom mieste je náborová akcia školy, tá je dôležitá pre celkom 80,9 % opýtaných. Pre stredné školy z tohto zistenia vyplýva, že by mali svojich súčasných študentov aktívne zapájať do náborových akcií (vrátane dňa otvorených dverí). Výpovede týchto žiakov totiž môžu byť pre žiakov základných škôl kľúčovým faktorom pri výbere budúcej školy.
  • Absolútna väčšina respondentov (96 %) už o výbere strednej školy hovorila so svojou matkou a so svojimi spolužiakmi (91,8 %).
  • Viac ako štvrtina ôsmakov sa už v tomto školskom roku zúčastnila nejakého dňa otvorených dverí stredných škôl (26,6 %) a tiež iných náborových akcií stredných škôl, ktoré nie sú v zozname možností uvedené (25,4 %).
  • Žiaci ôsmych tried by z náborových akcií usporadúvaných školami preferovali najviac možnosť absolvovať ukážku typickej vyučovacej hodiny strednej školy (28,3 %). Len 5,1 % uviedlo, že by sa žiadnej náborovej akcie nezúčastnilo.
Stiahnuť PDF